Điều khoản dịch vụ

Đèn LED trang trí giá sỉ – Quảng Thăng Lighting coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi KHÁCH HÀNG, chúng tôi cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại Đèn LED trang trí giá sỉ – Quảng Thăng Lighting để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của chúng tôi. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Đèn LED trang trí giá sỉ – Quảng Thăng Lighting thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Khách hàng (“Thông Tin Khách hàng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Đèn LED trang trí giá sỉ – Quảng Thăng Lighting, Khách hàng:

  • Cho phép Đèn LED trang trí giá sỉ – Quảng Thăng Lighting thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Khách hàng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;
  • Đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Trang Đèn LED trang trí giá sỉ – Quảng Thăng Lighting sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và chúng tôi
  • Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các “Thông Tin Khách Hàng” cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng “Thông Tin Khách Hàng” của bạn.