Điều khoản dịch vụ

Đèn LED giá sỉ coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Đèn LED giá sỉ cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại Đèn LED giá sỉ để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Đèn LED giá sỉ. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Đèn LED giá sỉ thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Đèn LED giá sỉ, Người Sử Dụng:

  • cho phép Đèn LED giá sỉ thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;
  • đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Trang Đèn LED giá sỉ sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Đèn LED giá sỉ; và
  • sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.